Rechtmatigheidsverantwoording 2023 - De impact voor het gemeentebestuur

07-05-2021
Rechtmatigheidsverantwoording 2023 - De impact voor het gemeentebestuur

De impact van de rechtmatigheidsverantwoording over 2023 voor het Bestuur

Tot op heden was het altijd de accountant die verslag uitbracht over de rechtmatigheid. Maar vanaf 2023 moet het College van B&W zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen die opgenomen wordt in het jaarverslag. De wetswijziging benadrukt de politieke aanspreekbaarheid voor de rechtmatigheid.

Al jaren is het borgen van de rechtmatigheid een onderwerp van gesprek. Uit verschillende kamerbrieven is naar voren gekomen dat gemeenten regelmatig een controleverklaring met een beperking of zelfs een afkeuring kregen op het onderwerp rechtmatigheid.

 

Rechtmatigheid op de politieke agenda

Als voorbeeld noemen we  het proces ‘Inkoop en aanbestedingen’. Bij veel gemeenten zijn rechtmatigheidsissues rondom inkopen een onaangename verrassing op de politieke agenda. Oorzaken waren onder meer het niet volgen van de regels voor Europese aanbestedingen en het onrechtmatig verlengen van bestaande contracten

 

Risico’s op onrechtmatigheid voorkomen

Met de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording van het College van B&W aan Raad, zal dit niet meer zo gemakkelijk kunnen gebeuren. Dit onderwerp komt immers nadrukkelijker op de politieke agenda van de gemeenteraad. Voor een goed gesprek zal het College van B&W niet alleen moeten laten zien dat alles rechtmatig wordt ingekocht, maar ook moeten aantonen dat Inkoop goed is georganiseerd en dat de gemeente ‘in-control’ is.

Met de juiste tools is dat simpel te organiseren. Om de kans op een onrechtmatige inkoop te verkleinen is het van belang om grip op de interne processen te krijgen. Wanneer de processen en verantwoordelijkheden helder zijn vastgelegd kan het risico op fouten worden voorkomen. Vervolgens kan met een beperkte gegevensgerichte controle de rechtmatigheid van de inkoop eenvoudig worden aangetoond.

 

Nieuwe controleaanpak = mooie uitdaging!

Er ontstaat een mooie nieuwe uitdaging met de rechtmatigheidsverantwoording. Door het hele jaar zelf te controleren houdt het College continu de ‘thermometer’ in de organisatie, wordt het bedrijfsproces beheerst en kan ook snel worden ingegrepen wanneer het mis dreigt te gaan.

In plaats van veel tijd en energie steken in het ondersteunen van externe accountants en het verzamelen van allerlei data, kan de gemeente zich focussen op daar waar het echt om gaat: publiek geld op een doel- en rechtmatige manier uitgeven in het belang van de inwoners.

 

Samen in gesprek over invulling uitdaging

Graag ga ik met u in gesprek over de invulling van deze nieuwe uitdaging.

Neem contact op met Wiljan de Jong, Senior Manager bij Checkpoint-IC.  

E: wiljan@checkpoint-ic.nl

M: 06 30308534

W: https://www.checkpoint-ic.nl/

Alternate Text Alternate Text