Gemeenten

Help je doelen op weg naar voltooiing

De bijzondere dynamiek van een gemeentelijke overheid staat een gerichte doelfocus niet zelden in de weg. Waarom is het formuleren van beleidsdoelstellingen en de (eenduidige) prioritering daarvan zo lastig?

Gemeenten

Mede door het spanningsveld van de afwijkende cycli voor politiek en uitvoering. Bij het stellen van doelen focus je meestal op de lange termijn, en ligt de ‘stip op de horizon’ ver weg. Echter, de relatief korte democratische omloop van bestuurders en de hectiek die daarmee gepaard gaat druist hier tegenin. Zo ervaren politici vaak dat doelrealisatie lang duurt- zij willen liefst vóór het einde van hun zittingstermijn resultaat zien. Gevolg: ambtenaren worden overvraagd, waardoor je doelen alsnog moet bijstellen of de doelfocus soms helemaal verdwijnt.

Glazen huis

Daarbij ligt het gemeentelijke beleid − dat als gevolg van bijvoorbeeld de transitie ook complexer wordt − continu onder het vergrootglas. Er is sprake van een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid om je nieuwe rol optimaal in te vullen. Nog los van (opnieuw) de politieke dimensie- bestuurders en raadsleden die grossieren in (verkiezings)beloftes en hoge verwachtingen scheppen bij de toch al sceptische burger.

Het dalende vertrouwen in de (lokale) politiek is niet los te zien van het veronachtzamen of niet-behalen van beleidsdoelen. Daarbij komt nog een valkuil: het aangewezen controle-instrument (de gemeenteraad) gaat er automatisch vanuit dat de ambtelijke organisatie bedrijfsmatig op orde is, en dat je ambities snel verzilvert. 

Gemeenschappelijke regelingen- “Samen met behoud van eigen”

Sinds enkele jaren zoeken publieke organisaties gericht de samenwerking. Deels uit kostenoogpunt, maar evengoed om slagvaardiger tegenover complexe decentralisatie-issues te staan. Zulke prangende vraagstukken in het sociale domein doorzie je vaak beter door een verruiming van het (eigen) perspectief.

Cultuurverschillen en een woud van regels

Maar met diensten die zo lang gewoon waren om autonoom te werken, is het soms even zoeken. Ondanks de gedeelde waarden en taken is er steevast ook sprake van cultuurverschillen. De een heeft zijn werkprocessen nauwkeurig beschreven, de ander minder… De een legt financiële transacties tot op de euro vast, terwijl de ander lang niet alle bonnetjes paraat heeft. Daarnaast kamp je in het sociaal domein met tal van veranderingen in wet- en regelgeving die de volle aandacht vragen, zowel strategisch, tactisch als operationeel. Het is een dynamiek die de bedrijfsvoering stevig onder druk zet.

Woud van regels doorbroken

Checkpoint-IC heeft de wet en regelgeving paraat dankzij de unieke samenwerking met Adlasz. Daardoor weten wij waar het op aan komt bij de controle. Waar mogelijk hebben wij in onze standaard checklists bij de meetpunten de betreffende wetsartikelen opgenomen plus een link naar https://wetten.overheid.nl/ . Deze checklists worden periodiek geactualiseerd.

De gemeente heeft haar eigen beleidsregels en verordeningen paraat. Deze kunnen ook worden toegevoegd aan de meetpunten in de checklists.

Bij de controle met Checkpoint-IC komen die wettelijke en gemeentelijke regels samen. Zo kunnen er nooit misverstanden ontstaan met de uitvoerende afdelingen die gecontroleerd worden.

Katalysator: In Control Statement

Tegen deze achtergrond weegt de naderende verplichting van het In Control Statement zwaar. Aan de hand van zo’n rechtmatigheidsverklaring leg je vanaf boekjaar 2023 consciëntieus rekenschap af van je acties. Dit gaat beduidend verder dan een simpele accountantsverklaring die nu vaak (achteraf) als alibi geldt. Ook het ICS dwingt je om voortaan volop naar de basis te kijken en aan te tonen dat je interne processen daadwerkelijk functioneren.

Ondersteuning via Checkpoint-IC

Dienstbaarder worden aan je doelen, mét inachtneming van de risico’s die deze bedreigen, hoe doe je dat? 

Checkpoint-IC is hierop integraal ingericht. Waar andere tools meer op de vervolgfase van de uitvoering zitten, beginnen wij bij het begin. Stapsgewijs bouwt CP-IC voort op het fundament van doelen en risico’s, waarbij we de slagkracht van de organisatie, de controle-instrumenten en de formele eindevaluatie juist afstemmen op de zorg voor je doelen.

Alternate Text Alternate Text