Privacyverklaring

Fijn dat je op onze website bent! Wij zullen je respectvol behandelen zoals wij al onze gasten behandelen en zelf ook behandeld zouden willen worden. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Daarom hierbij onze verklaring omtrent de manier waarop wij op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om willen gaan.

Ons bedrijf, Checkpoint-IC B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is van toepassing op onze informatieve website en de controleapplicatie Checkpoint-IC voor organisaties die hierop zijn geabonneerd. Daarnaast ondersteunt Checkpoint-IC B.V. in opdracht van klanten ook het gebruik van de controleapplicatie van Checkpoint-IC. Hierbij handelen en adviseren wij altijd conform de wetgeving op het gebied van privacy en informatieveiligheid (AVG) maar treden wij op als verwerker in plaats van verwerkingsverantwoordelijke en hebben hier derhalve beperkt invloed op.

Voor het specifieke privacybeleid omtrent diensten die wij uitvoeren voor derden/onze klanten verwijzen wij u ook naar de organisatie die hier eindverantwoordelijk voor is. Mocht u echter aanleiding hebben om eraan te twijfelen of er conform de wetgeving gehandeld wordt dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met info@checkpoint-ic.nl .

Van bezoekers op onze website of gebruikers van de pakketten van de controleapplicatie Checkpoint-IC kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

Je (zakelijke) contactgegevens:

 • Naam
 • Bezoekadres
 • Postadres
 • Bedrijf
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Contactgeschiedenis:

 • E-mails
 • Contactformulieren
 • Notities
 • Documentatie
 • etc.

Indien je onze websites bezoekt:

 • IP-adres
 • Browserinformatie
 • Bezochte pagina’s t.b.v. technische werking, optimalisatie en statistische analyses

Indien je nieuwsbrieven van ons ontvangt:

 • E-mailadres
 • Opt-in
 • Open- en klikgedrag

Indien je gebruik maakt van onze applicaties waarop je moet inloggen:

 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Van klanten verwerken wij de volgende gegevens:

Indien je klant bent van ons of gebruikmaakt van onze software of dienstverlening, dan verwerken wij aanvullende persoonsgegevens. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Factuur- en betaalgegevens
 • Gegevens over je activiteiten in relatie tot onze dienstverlening en software (open- en klikgedrag).

Van medewerkers verwerken wij aanvullend de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Strafrechtelijk verleden
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij gebruiken je persoonsgegevens, om de diensten te kunnen leveren waar je om vraagt. Bijvoorbeeld een reactie versturen op een aanvraag via de website, voor het versturen van (gepersonaliseerde) emailings als je klant van ons bent en wanneer we denken dat het relevant voor je is. Wij gebruiken je gegevens om je te kunnen informeren over andere producten of services die worden aangeboden door Checkpoint-IC en soms om je belangrijke uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan evenementen met betrekking tot onze producten- en dienstenaanbod of informatie over software updates.

Je persoonsgegevens worden door Checkpoint-IC verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en), waaronder facturatie (zie rechtsgrond 1)
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie- , bewaar- en belastingplicht). (zie
 • rechtsgrond 2)
 • Om met je te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, post, e-mail, social,
 • website, binnen onze software) vanuit zowel een service- als marketingoogpunt. (zie rechtsgronden 1 en 3)
 • Om de inhoud van onze communicatie met jou aan te passen met datgene waarvan wij denken
 • dat het voor jou relevant is. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe en/of aanvullende
 • producten en/of diensten. (zie rechtsgrond 3)
 • Om je te kunnen helpen met (support-) vragen. (zie rechtsgrond 1)
 • Om onze software en dienstverlening te verbeteren. (zie rechtsgrond 3)

 

Rechtsgronden van de verwerkingen

De rechtsgronden voor onze doeleinden van verwerking zijn:
Noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst met jou (AVG artikel 6.1.b);
Wettelijke verplichtingen (AVG artikel 6.1.c)
Gerechtvaardigde (marketing-) belangen van Checkpoint-IC (AVG artikel 6.1.f).
Geautomatiseerde besluitvorming
Checkpoint-IC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Checkpoint-IC) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Checkpoint-IC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Checkpoint-IC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Checkpoint-IC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Checkpoint-IC gebruikt alleen technische-, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken
op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Checkpoint-IC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@checkpoint-ic.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Checkpoint-IC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Checkpoint-IC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@checkpoint-ic.nl

 

Contactgegevens
Als je vragen hebt over dit privacy statement of ons privacy- en informatieveiligheidsbeleid, of een beroep wilt doen op één van je wettelijke rechten, kun je op onderstaande manieren contact met ons opnemen:

 

Checkpoint-IC B.V.
Veemarktkade 8
5222 AE ’s-Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: 073 8000 263
E-mail: info@checkpoint-ic.nl
Website: www.checkpoint-ic.nl

 

79
Alternate Text Alternate Text